مهاجرت به آمریکا

مهاجرت به آمریکا از راهها و روشهای مختلف انجام پذیر است، آریا وطنخواه وکیل امور مهاجرت به آمریکا متخصص در امور مهاجرت به آمریکا از طریق سرمایه‌ گذاری شما را در رسیدن به اهداف خود که مهاجرت به آمریکا توام با سرمایه‌ گذاری موفق در آمریکا می‌باشد در تمام مراحل همراهی خواهد نمود
دفتر حقوقی آریا موکلان خود را همچون زیر مجموعه فامیلی خود میداند که موفقیت خود را رضایت و خشنودی موکلین خود میداند

برای رسیدن به آمریکا و اقامت در آن راه های متفاوتی وجود دارد که دکتر آریا وطن خواه وکیل رسمی‌ دادگاههای فدرال و کالیفرنیا شما را تا رسیدن به آرزوی دیرینه تان یاری خواهد نمود.

دکتر آریا وطنخواه، وکیل مهاجرت به آمریکا بسته به شرایط شما، شما را از راه های همچون ویزا و گرین کارت خانوادگی، گرین کارت از طریق ازداوج، گرین  کارت از طریق استعدادهای خارق العاده، گرین کارت برای ورزشکاران با مدالهای  جهانی‌، و گرین کارت از طریق سرمایه گذاری به ارزویتان خواهد رساند

Aria Vatankhah, our Iranian Immigration Lawyer, at the Aria Law Group in Palo Alto, CA assists you in Investment, employment, Asylum and family-based immigration. Aria Vatankhah assists clients in obtaining visa, Green Card and U.S. Citizenship for individuals, businesses and families, and provides high quality legal services for all clients. Aria Vatankhah has a record of developing creative and effective solutions to complex immigration situations since 2005, even when other attorneys have told clients there was no solution. Our personalized service, careful, comprehensive analysis, and attention to detail are what set us apart from other law firms and solo practitioners. For this reason, our Immigration Attorney has clients in Los Angeles, Bay Area, Northern and Southern California, across the United States and internationally.

Aria Vatankhah is an experienced Iranian Immigration Lawyer, who practices in the area of Immigration and Naturalization law, with a special emphasis on Investor Green Card, Employment-Based Green Cards and Asylum. In order to minimize any potential stress, and to prevent unforeseen legal problems, all options, issues and procedures will be discussed up front at your initial consultation with Aria Vatankhah. Aria Law Group achieves a very high success rate on behalf of clients, and all aspects of each case are handled directly by our immigration lawyer.

If you think you need a lawyer to handle your immigration case, please contact our Immigration Lawyer to arrange a consultation to discuss your options. Located in Palo Alto, our Immigration Attorney can assist you through the various legal processes and resolve any issues regarding your case.